Ek Protokol No.7

İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye Ek 7 Numaralı Protokol

 

Strazburg, 22.XI.1984

Yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, 11. Protokol'a uygun olarak Madde başlıkları eklenmiş ve metinde değişiklikler öngörülmüştür.

4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanan İnsan Haklarını ve Ana Özgürlüklerini Koruma Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" diye anılmıştır) yoluyla belirli hak ve özgürlüklerin ortak güvenceye başlanmasını sağlamak için daha ileri adımlar atmayı kararlaştıran burada imzası bulunan Avrupa Konseyi üyesi ülkeler;

 

Aşağıdaki hususlarda anlatmışlardır :

 

Madde 1 - Yabancıların sınır dışı edilmelerine ilişkin usulü güvenceler

1  Bir devlet ülkesinde kurallara uygun olarak ikamet eden bir yabancı, yasaya uygun şekilde verilmiş bir kararın uygulanması dışında sınır dışı edilemez ve  

    a   sınır dışı edilmesine karşı gerekçeleri öne sürebilmesine, 

    b   durumunu yeniden inceletmeye, 

    c    yukarıdaki amaçlarla, yetkili bir merci önünde veya bu merci tarafından tayin edilecek biri ya da birileri önünde temsil ettirmesine, 

izin verilecektir. 

2  Sınır dışı edilmenin kamu düzeni yararı ya da ulusal güvenlik nedenleri açısından gerektiği hallerde, bir yabancı, yukarıdaki 1. Maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde öngörülen haklarını kullanmadan sınır dışı edilebilir.

 

Madde 2 - Cezai konularda iki dereceli yargılanma hakkı

1  Bir mahkeme tarafından cezai bir suçtan mahkum edilen her kişi, mahkumiyet ya da ceza hükmünü daha yüksek bir mahkemeye yeniden inceletme hakkını haiz olacaktır. Bu hakkın kullanılması, kullanılabilme gerekçeleri de dahil olmak üzere, yasayla düzenlenir. 

2  Bu hakkın kullanılması, yasada düzenlenmiş haliyle az önemli  suçlar bakımından, ya da ilgilinin birinci derece mahkemesi olarak en yüksek mahkemede yargılandığı veya beraatını müteakip bunun temyiz edilmesi üzerine verilen mahkumiyet hallerinde istisnaya tabi tutulabilir. 

 

Madde 3 - Adli hata halinde tazminat hakkı

Bir kişinin, kesin bir kararla cezai bir suçtan mahkum edilmesi ve sonradan yeni veya yakın zamanda keşfedilmiş bir delilin kesinlikle yanlış bir adalet uygulaması olduğunu göstermesi veya kişinin affedilmesi nedeniyle cezai kararın iptal edilmesi halinde, bilinmeyen delilin açıklanmamış olmasının tamamen veya kısmen o kişiye atfedildiğinin ispatlandığı haller dışında, böyle bir mahkumiyet sonucunda cezaya maruz kalan kişi ilgili devletin yasası ve uygulamasına göre tazmin edilecektir.

 

Madde 4 - Aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı

1   Hiç kimse bir devletin ceza yargılaması usulüne ve yasaya uygun olarak kesin bir hükümle mahkum edildiği ya da beraat ettiği bir suçtan dolayı aynı devletin yargısal yetkisi altındaki yargılama usulleri çerçevesinde yeniden yargılanamaz veya mahkum edilemez. 

2  Yukarıdaki fıkra hükümleri, yeni veya yakın zamanda ortaya çıkarılan delillerin veya önceki muamelelerde davanın sonucunu etkileyebilecek esaslı bir kusurun varlığı durumunda, ilgili devletin ceza yargılaması usulü ve yasasına uygun olarak davanın yeniden açılmasını engellemez.

Sözleşmenin 15. Maddesi çerçevesinde bu Madde ile öngörülen yükümlülüklere aykırı hiçbir tedbir alınamaz.

 

Madde 5 - Eşler arasında eşitlik

Eşler evlilikte, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesi durumunda, kendi aralarında ve çocukları ile ilişkilerinde medeni haklar ve sorumluluklardan eşit şekilde yararlanırlar. Bu Madde devletlerin çocuklar yararına gereken tedbirleri almalarını engellemez. 

 

Madde 6 - Ülkesel uygulama

1  Her devlet imzalama veya onay, kabul ya da uygun bulma belgesinin tevdii sırasında bu Protokolün uygulanacağı toprak ya da toprakları belirtir ve bu toprak veya topraklara uygulayacağı işbu Protokol hükümlerini ne ölçüde yükümlendiğini ifade eder. 

2  Her devlet daha sonraki herhangi bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne hitaben yapacağı bir beyanla, bu Protokolün uygulanmasını beyanda belirtilen herhangi diğer bir toprağa da genişletebilir. Bu durumdaki bir toprak bakımından, Protokol, Genel Sekreterin böyle bir beyanı olduğu tarihten itibaren iki aylık bir sürenin bitişini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe  girer. 

3 Yukarıdaki iki fıkra uyarınca yapılan herhangi bir beyan, böyle bir beyanda belirtilen toprak açısından Genel Sekretere hitaben yapılan bir bildirim ile geri alınabilir veya değiştirilebilir. Geri alma veya değiştirme, bildirimin Genel Sekreter e tesliminden sonraki iki aylık sürenin bitimini izleyen aybaşında yürürlüğe girer. 

4  Bu Madde uyarınca yapılan beyan, Sözleşmenin 56. Maddesinin 1. fıkrası uygun olarak yapılmış sayılır. 

5  Onaylama, kabul ya da uygun bulma işlemi sonucu bu Protokolün uygulanacağı herhangi bir devlet toprağı ve bu Madde uyarınca o devlet tarafından yapılan beyana binaen bu Protokolün uygulanacağı topraklardan her biri, 1.  Maddede atıfta bulunulan anlamındaki bir devlet ülkesinden ayrı topraklar olarak mütalaa edilebilir. 

6  Bu Maddenin 1. ve 2. fıkraları uyarınca beyanda bulunan her devlet, sonradan her zaman bu beyanın ilgili olduğu ülke veya ülkeler lehine, Mahkemenin, işbu Protokolün 1.-5. Maddelerinden herhangi birine ya da hepsine ilişkin olarak her gerçek kişiden, hükümet dışı her kuruluştan veya her kişi grubundan Sözleşmenin 34. Maddesi uyarınca başvuruları alma yetkisini kabul ettiğini beyan edebilir.

 

Madde 7  - Sözleşmeyle bağlantı 

Taraf devletler, bu Protokolün 1 ila 6. Maddelerini Sözleşmenin ek Maddeleri olarak değerlendireceklerdir ve Sözleşmenin tüm hükümleri buna göre uygulanacaktır.

 

Madde 8 - İmza ve onay

Bu Protokol, Sözleşmeyi imza eden Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin imzasına açıktır.  Bu Protokol onaylama, kabul ya da uygun bulma ile yürürlüğe girecektir. Avrupa Konseyi üyesi bir devlet aynı anda ya da daha önceden Sözleşmeyi onaylamadan bu Protokolü onaylayamaz, kabul edemez ya da uygun bulamaz. Onay, kabul ya da uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne tevdi edilecektir.

 

Madde 9 - Yürürlüğe giriş

Bu Protokol, Avrupa Konseyi üyesi yedi devletin 8. Madde hükümlerine uygun bir şekilde bu Protokole bağlı kalacaklarını ifade ettikleri tarihten itibaren iki aylık bir sürenin bitişini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

Herhangi bir üye devletin sonradan bu Protokole katılması durumunda, Protokol, o devlet açısından onaylama, kabul ya da uygun bulma belgesinin tevdi edildiği tarihten itibaren iki aylık bir sürenin bitişini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

 

Madde 10 - Saklama işlevleri

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri : 

     a   herhangi bir imzalamayı,  

     b   herhangi bir onay, kabul veya uygun bir şekilde bu Protokolün yürürlülük kazanacağı herhangi bir tarihi, 

     c   6. ve 9. Maddelere uygun bir şekilde bu Protokolün yürürlülük kazanacağı herhangi bir tarihi,

     d   bu Protokol ile ilgili herhangi başka bir işlemi, bildirimi ya da beyanı,

Konsey üyesi devletlere bildirir.

Bu Protokol, İmza yetkisini haiz kişilerce imzalanmış olup, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halinde 22 Kasım 1984'te Strasbourg'da düzenlenmiştir. Genel Sekreter bunun tasdikli örneklerini imza eden bütün devletlere gönderecektir.

Share

Kaç kişi sitede?

9 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Sorularınız ve görüşleriniz için :

Paylaş