Ek Protokol No.6

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ek protokol no.6

 

28 Nisan 1983'de Strasbourg'da imzalanan bu protokol, 1 Mart 1985'de yürürlüğe girdi. Türkiye, protokolü 15 Ocak 2003'de imzaladı. TBMM, Protokol'ün Uygun Bulunduğuna Dair Yasa tasarısını 26 Haziran 2003'de kabul etti. 

4913 sayılı "11 Nolu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesine Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 Nolu Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun", 1 Temmuz 2003 tarihli (Sayı: 25155) Resmi Gazete'de yayımlandı. 

 

Bu protokol ile "ölüm cezası" kaldırıldı. 

 

İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN 

KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE EK 

ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASINA DAİR 

Protokol No: 6 

Strasbourg, 28.IV.1983 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen metin

 

Roma'da 6 Kasım 1950'de imzalanan İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına ilişkin Sözleşme'yi (aşağıda 'Sözleşme' diye anılmıştır) imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler, 

Avrupa Konseyi üyesi devletlerin birçoğunda yer alan gelişmelerin ölüm cezasının kaldırılması yolunda genel bir eğilimi ifade ettiğini göz önünde bulundurarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

 

Madde 1 

Ölüm cezasının kaldırılması

Ölüm cezası kaldırılmıştır. Hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam edilemez. 

 

Madde 2 

Savaş zamanında ölüm cezası

Bir devlet, yasalarında, savaş veya yakın savaş tehlikesi zamanında işlenmiş olan fiiller için ölüm cezasını öngörebilir; bu ceza, ancak yasanın belirlediği hallerde ve onun hükümlerine uygun olarak uygulanabilir. İlgili devlet, söz konusu yasanın bu duruma ilişkin hükümlerini Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirir. 

 

Madde 3 

Askıya alınma yasası

Sözleşmenin 15. maddesine dayanılarak bu protokolün hükümleri ihlal edilemez. 

 

Madde 4 

Çekince koyma yasağı

Sözleşme'nin 57. maddesine dayanılarak bu protokolün hükümleriyle ilgili hiçbir çekince konulamaz. 

 

Madde 5 

Ülkesel uygulama

1. Her devlet, imza sırasında veya onaylama, kabul ya da katılma belgesinin verilmesi sırasında, bu protokolün uygulanacağı ülkeyi veya ülkeleri belirleyebilir. 

2. Her devlet, daha sonra herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapacağı bir bildirimle belirteceği başka herhangi bir ülkenin bu protokolün uygulanma kapsamına alınmış olduğunu beyan edebilir. Bu ülke bakımından protokol, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınışını izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer. 

3. Yukarıdaki iki fıkra uyarınca yapılan her bildirim, Genel Sekreter'e gönderilecek bir ihbarla, bildirimde belirtilen ülkeyle ilgili olarak geri alınabilir. Geri alma, Genel Sekreter'in ihbarı alışını izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer. 

 

Madde 6 

Sözleşmeyle bağlantılı

Taraf Devletler bu protokolün l'den 5'e kadar olan maddelerini Sözleşme'ye ek maddeler olarak kabul ederler ve Sözleşme'nin bütün hükümleri buna göre uygulanır. 

 

Madde 7 

İmza ve onay

Bu protokol, Sözleşme'yi imzalamış olan Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzalarına açıktır. Protokol, onaylama, kabul veya uygun bulmaya sunulacaktır. Avrupa Konseyi üyesi bir devlet, aynı zamanda veya daha önceden Sözleşme'yi onaylamadıkça, bu protokolü onaylayamaz, kabul edemez veya uygun bulamaz. Onaylama, kabul veya uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne verilir. 

 

Madde 8 

Yürürlüğe giriş

Bu protokol, beş Avrupa Konseyi üyesi devletin 7. madde hükümleri uyarınca protokol ile bağlanma husundaki rızalarını bildirdikleri tarihi izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer. 

 

Madde 9 

Saklama işlevleri

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 

a. Her imzalamayı; 

b. Her onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin verilişini; 

c. 5 ve 8. maddeler uyarınca bu protokolün her yürürlüğe giriş tarihini; 

d. Bu protokole ilişkin başka her türlü işlem, ihbar veya bildirimi; 

Konsey üyesi devletlere bildirir. 

 

Bu protokol, 

İmza yetkisini haiz kişilerce imzalanmış olup, 

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanmak ve her iki metin de aynı de-recede geçerli olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek bir nüsha halinde 28 Nisan 1983'te Strasburg'da düzenlenmiştir. Genel Sekreter bunun tasdikli örneklerini imza eden bütün devletlere gönderecektir. 

 

Share

Kaç kişi sitede?

14 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Sorularınız ve görüşleriniz için :

Paylaş